Thông báo tổ chức tuyển dụng lao động để ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn 01 năm, đợt 1, năm 2020

Thông báo tổ chức tuyển dụng lao động để ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn 01 năm, đợt 1, năm 2020 theo công văn 139/BĐQN ngày 08/02/2020

I. Đối tượng, số lượng, chức danh, nơi làm việc sau khi thi tuyển

1. Đối tượng được tham gia tuyển dụng: 

– Lao động thuê khoán đã được Giám đốc Bưu điện tỉnh ký ủy quyền đang làm việc tại Bưu điện tỉnh đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

– Các ứng viên tự do nộp hồ sơ ứng tuyển đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

2. Các chức danh cần tuyển dụng và nơi làm việc sau khi tuyển dụng:

a. Chức danh chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật:

– Cán sự Kế toán làm việc tại Phòng Kế toán Thống kê Tài chính.

– Cán sự Tin học, nghiệp vụ làm việc tại Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

– Cán sự tiền lương làm việc tại Phòng Tổ chức Hành chính.

– Cán sự kinh doanh làm việc tại Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

– Cán sự kế toán phần hành tại đơn vị.

– Nhân viên kinh tế tổng hợp tại đơn vị.

b. Chức danh thừa hành phục vụ: 

– Nhân viên HCQT làm việc tại Phòng Tổ chức Hành chính.

– Thủ quỹ tại đơn vị.

c. Chức danh trực tiếp sản xuất kinh doanh: Giao dịch viên; Nhân viên kinh doanh tại đơn vị; Lái xe Bưu chính nội tỉnh thuộc Trung tâm KTVC.

II. Thời gian, địa điểm, hình thức thi tuyển:

1.Thời gian: 01 ngày Thứ Bảy, khai mạc lúc 07h00 ngày 29/02/2020.

2.Địa điểm: Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.

3.Hình thức thi tuyển: Thi viết về kiến thức chuyên môn, tin học, ngoại ngữ và phỏng vấn.

Ghi chú: 

– Ứng viên Chuyên viên Tin học miễn thi môn Tin học.

– Lái xe Bưu chính nội tỉnh, Nhân viên HCQT: miễn thi môn chuyên ngành.

Mẫu ứng viên và công văn tuyển dụng đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *