Liên hệ

DANH SÁCH ĐIỂM BƯU CỤC – BƯU ĐIỆN VHX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Bưu Điện Thành phố Tam Kỳ
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Trần Thị Kiều Giám Đốc 3836555 913480726
2 Đỗ Thị Phượng Phó Giám Đốc   914917000
3 Trần Tú Phương Kinh tế viên 3851815 905164169
4 Thủ quỹ 3824567  
5 Kế Toán Kế toán viên 3812186  
6 Văn thư Nhân viên 3851267  
7 Bưu cục TT Hành chính công Bưu cục 3 3 770 777  
8 Bưu Tá Tam Kỳ 3812146  
9 Chuyển Phát Nhanh, Ghi Số, EMS, HE 1 3852840  
10 BK, BCUT, Ghi Số NT, Ghi Số LT, Kiểm Soát Viên 3852898  
11 Trung tâm khai thác KT3 3852898  
12 PHBC 3812145  
13 Fax khai thác- PHBC 3852800  
14 Phòng PA 23 (CA Tỉnh) 3852413  
15 Tổ Vận chuyển 3812146  
16 BC 18 Trần Cao Vân Bưu cục 3 3858578; 3852116  
17 Kinh doanh tiếp thị Tam Kỳ 3825456  
18 BC An Xuân 3810284  
19 BC Huỳnh Thúc Kháng 3859083  
20 VHX Tam Phú 3858609  
21 VHX Tam Thăng 3888972  
22 VHX Tam Ngọc 3858429  
         
         
Bưu Điện Núi Thành
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Phương Lan Phó Giám Đốc ( Phụ trách) 3871268 0914127775, 0932535898, 0905244989
2 B. Sáu Tổ trưởng tổ GD   0905531235, 0914054200
3 B. Bình Tổ trưởng tổ Khai thác   0905931235, 0947945722
4 Kế Toán 3871515 905931235
5 Fax Kế toán 3870000  
6 Thủ quỹ – Quản lý cước 3871614  
7 Quản lý cước 3571333  
8 Giao dịch TT (Ngân vụ) 3871227  
9 Khai thác -PHBC 3871411  
10 BC Bà Bầu 3891200  
11 BC Diêm Phổ 3892772  
12 BC KTM Chu Lai 3550557  
13 BC Bến Xe 3535559  
14 BC KCN Tam Hiệp 3565000  
15 BC Nam Chu Lai 3871100  
16 VHX Tam Hiệp 3871263  
17 VHX Tam Giang 3561561  
18 VHX Tam Hòa 3892892  
19 VHX Tam Mỹ 3870220  
20 VHX Tam Trà 3871033  
21 VHX Tam Thạnh 3892979  
22 VHX Tam Sơn 3544500  
23 VHX Tam Xuân 2 3591345  
24 VHX Tam Tiến 3891382  
25 VHX Tam Nghĩa 3535456  
26 VHX Tam Hải 3871483  
         
         
Bưu điện Tiên Phước
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Đoàn Thanh Tân Phó Giám đốc phụ trách 3884233 0914167678, 0905768818
2 B. Hồng Tiên Tổ trưởng   935634383
3 Phụ trách Kế toán(Bà Tâm) 510.3605005  
4 Kế Toán 510.3604006  
5 Giao dịch TT (Tiên Phước) 3.88E+13  
6 BC Tiên Thọ 3896311  
7 VHX Tiên Cẩm 3884380  
8 VHX Tiên Hà 3884998  
9 VHX Tiên Châu 3884441  
10 VHX Tiên Sơn 3884999  
11 VHX Tiên Mỹ 3884390  
12 VHX Tiên Phong 3884442  
13 VHX Tiên Cảnh 3884440  
14 VHX Tiên Hiệp 3897607  
15 VHX Tiên Ngọc 3896888  
16 VHX Tiên Lãnh 3897901  
17 VHX Tiên An 3896019  
18 VHX Tiên Lộc 3884443  
19 VHX Tiên Lập 3896020  
         
         
Bưu Điện Thăng Bình
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Võ Duy Đoan Phó Giám Đốc ( Phụ trách) 3674555 0948750555 0905388398
2 B. Ngọc Tổ trưởng tổ Khai Thác   905633855
3 B. Kiều Hạnh Tổ trưởng tổ GD   905311755
4 Lê Thị Phước Phụ trách Kế toán 3874380 914578777
5 Thủ quỹ – Quản lý cước 3874874  
6 Bưu cục KHL Bưu cục 3874974  
7 Giao dịch TT 3874265  
8 Khai thác -PHBC 3674265  
9 Kiểm soát viên 3874468  
10 BC Quán Gò 3672193  
11 VHX Bình Phục 3665100  
12 VHX Bình Hải 3873164  
13 VHX Bình Triều 3874285  
14 VHX Bình Sa 3873028  
15 VHX Bình Đào 3679442  
16 VHX Bình Minh 3875819  
17 VHX Bình Quý 3875325  
18 VHX Bình Định 3875319  
19 VHX Bình Trị 3676151  
20 VHX Bình Lãnh 3676266  
21 VHX Bình Phú 3873013  
22 VHX Bình Trung 3873000  
23 VHX Bình Dương 3874608  
24 VHX Bình Giang 3874607  
25 VHX Bình Quế 3873172  
26 VHX Bình Nam 3873019  
27 VHX Bình Nguyên 3875638  
28 VHX Bình Chánh 3873094  
29 VHX Bình Tú 3668444  
         
         
Bưu điện Quế Sơn
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Quế Liên Phó Giám đốc phụ trách 3885187 01238703456 0905232171
2 Lê Thị Diễm Châu Phụ trách Kế toán 3885123 914782325
3 Kế Toán Viên 3685318  
4 Giao dịch TT (Quế Sơn) 3885189 Fax 3885120  
5 BC Hương An 3886500 Fax 3886190  
6 VHX Quế Cường 3886858  
7 VHX Phú Thọ 3886940  
8 VHX Quế Phong 3885710  
9 VHX Quế Hiệp 3885715  
10 VHX Quế Long 3885711  
11 VHX Quế An 3885713  
12 VHX Quế Minh 3885714  
13 VHX Quế Xuân 3687930  
         
         
Bưu Điện Duy Xuyên
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Trần Phú Thành Giám Đốc 3877568 9.14E+18
2 Trần Hồng Quân Phó giám đốc   916114171
3 Đoàn Thị Diễm Phụ trách Kế toán 3877435 907822825
4 B. Thanh Phương Trưởng GD 3877251 914339577
5 B.Thanh Thủy Trưởng BCP 3778000 914020789
6 CQ VHX, KD, BHYT, BT (Quân, Chương, Thu) CQ VHX, KD, BHYT, BT 3777959 Quân: 0916114171; Thu:01223520165
7 B.Thanh Hải Thủ quỹ, thu cước 3777008  
8 Kiểm soát viên 3777007  
9 Giao dịch TT 3877251  
10 Fax BC Trung Tâm 3877451  
11 Khai thác -PHBC 3877431  
12 BC Cầu Chìm 3878333  
13 BC Trà Kiệu 3877013  
14 BC Kiểm Lâm 3731456  
15 VHX Duy Thành 3878299  
16 VHX Duy Vinh 1 3738666  
17 VHX Duy Hải 3730277  
18 VHX Duy Nghĩa 3730110  
19 VHX Duy Phước 877024  
20 VHX Duy Trung 3727033  
21 VHX Duy Trinh 3878272  
22 VHX Duy Sơn 3878222  
23 VHX Duy Châu 3731335  
24 VHX Duy Hòa 3731443  
25 VHX Duy Thu 3731102  
26 VHX Duy Tân 3733805  
         
         
Bưu Điện Điện Bàn
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phó Giám Đốc ( Phụ trách) 3867619 914057222
2 Tạ Thị Mỹ Hiền Phó Giám đốc 3633979 917389579
3 B. Thủy Tổ trưởng tổ GD   945294999
4 Kế Toán 3867280  
5 Fax Kế toán 3758519  
6 Thủ quỹ – Quản lý cước 3867272  
7 Giao dịch TT 3867436  
8 Fax Giao dịch TT 3867307  
9 Khai thác -PHBC 3867445  
10 BC Điện Phương 3867941  
11 BC Điện Thắng 3869601  
12 BC Điện Ngọc 3943790  
13 BC Phong Thử 3741403  
14 BC KCN Điện Nam Điện Ngọc 3843297  
15 VHX Điện Dương 3843582  
16 VHX Điện Quang 3744999  
17 VHX Điện Tiến 3869400  
18 VHX Điện Hòa 3869500  
19 VHX Điện Phước 3741666  
20 VHX Điện Thọ 3741888  
21 VHX Điện Minh 3867136  
22 VHX Điện An 3867138  
23 VHX Điện Phong 3744555  
24 VHX Điện Hồng 3741777  
25 VHX Cẩm Sa 3843296  
26 VHX Thanh Quýt 3869450  
27 VHX Điện Trung 1 3744969  
28 VHX Điện Trung 2 3744580  
         
         
Bưu Điện Hội An
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Trần Văn Hồng Giám Đốc 3861444 0913480005, 0935735828
2 Đinh Thị Thanh Tú Phó Giám Đốc 3911257 0914153121, 0935429989, 0944.861.879
3 Nguyễn Xin Kế Toán 3861350 914059306
4 B. Phi Yến Tổ trưởng tổ Kinh Doanh   913417846
5 B. Tuyết Vân Tổ trưởng tổ GD   935932546
6 Trần Thị Kim Liên Kế toán viên 3861821 916060183
7 Fax Kế toán – Thu cước 3862444  
8 Quầy thu cước 3862200  
9 Văn phòng 3861480  
10 Giao dịch TT (Ngân vụ) 3862888  
11 Giao dịch TT (Tiết kiệm) 3861635  
12 Fax Giao dịch TT 3861382  
13 Khai thác -PHBC 3861229  
14 Fax khai thác- PHBC 3861395  
15 Tổ Vận chuyển 3861929  
16 Bảo vệ 3864888  
17 BC Lê Hồng Phong 3861833  
18 BC Cửa Đại 3927066  
19 VHX Thanh Hà 3922222  
20 VHX Tân Hiệp 3861630  
21 VHX Cẩm Nam 3864222  
22 VHX Cẩm Kim 3934444  
23 VHX Cẩm Châu 3923111  
24 VHX An Bàng 3927444  
         
         
Bưu Điện Đại Lộc
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Ngô Ngọc Thọ Giám Đốc 3865208 0913480006, 0935123006
2 Lê Khứ Phó Giám Đốc 3747775 0913407040, 0935335696
3 Võ Thị Kiều Anh Phó Giám đốc   905799858
4 B. Bình Tổ trưởng tổ KT   932528258
5 Kế Toán 3865402  
6 Fax Kế toán 3747333  
7 Quản lý cước – Thủ quỹ 3865922  
8 Kiểm soát viên 3865101  
9 Giao dịch TT 3765555  
10 Khai thác -PHBC 3765255  
11 BC Hà Nha 3846108  
12 BC Hà Tân 3974101  
13 BC Gia Cốc 3971106  
14 BC Đại Minh 3971104  
15 VHX Đại Hồng 3770555  
16 VHX Đại Hưng 3974777  
17 VHX Đại Thạnh 3971108  
18 VHX Đại Chánh 3971102  
19 VHX Đại Tân 3971426  
20 VHX Đại Sơn 3974666  
21 VHX Đại Cường 3971103  
22 VHX Đại Phong 3772555  
23 VHX Đại Phong 3765208  
24 VHX Đại Nghĩa 3765167  
25 VHX Đại Hiệp 3762107  
         
         
Bưu điện Đông Giang
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Cẩm Giám Đốc 3898589 0913484888, 0905768838
2 B. Hoà Tổ trưởng tổ GD   935282346
3 Kế Toán 3898317  
4 Kế Toán – Fax 3898600  
5 Giao dịch TT (Đông Giang) 3898654 (giao dich),(khai thác)  
6 BC Quyết Thắng 3797165  
7 BC A Xờ 3798943  
8 BC A Zứt 3796201  
9 VHX A Lăng 3796001  
10 VHX Sông Kôn 3798011  
11 VHX Tư 3797506  
12 VHX Kà Dăng 3979903  
13 VHX Za Hung 3798966  
14 VHX Zuôi 99451001  
15 VHX Đắc Pring 3793201  
         
Bưu Cục Phát
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Trần Thị Thanh Thủy Duy Xuyên 3778000  
2 Nguyễn Thị Linh Giang Tam Kỳ 3852898 917020565
3 Phạm Thị Biết Quế Sơn 3885189 913720978
4 Phan Thị Nhị Hiệp Đức 3883210  
5 Nguyễn Thị Minh Phụng Bắc Trà My 3882336  
6 Dụng Thị Mỹ Lộc Phước Sơn 3881800  
7 Cao Viết Thắng Nam Trà My 3880727 914499915
8 Nguyễn Thị Hồng Tiên Tiên Phước 3879777 935634383
9 Nguyễn Thị Phương Linh Đông Giang 3898654  
10 Zơ Râm Tuấn Nam Giang 3840356 935942346
11 Phạm Thị Thu Anh Tây Giang 3796088  
12 Khuông Thị Lương Duy Thăng Bình 3674265 913470494
13 Nguyễn Thị Thu Hiền Núi Thành 3871411  
14 Huỳnh Thị Thu Liên Điện Bàn 3867445  
15 Nguyễn Thị Bình Đại Lộc 3765255 932528258
16 Trần Thị Lượng Nông Sơn 3654010  
17 Trần Toàn Thắng Hội An 3861229 01234253779 0905862459
         
         
Bưu điện Phú Ninh
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Ngô Ngọc Thà Giám Đốc 3823234 0913480001 0935735878
2 Nguyễn Thị Cúc Phụ trách Kế toán 3823123 914023227
3 BC TT Phú Ninh 3890977  
4 BC Chiên Đàn 3890995  
5 BC Cây Sanh 3855777  
6 VHX Tam Lãnh 3890126  
7 VHX Tam Lộc 3889800  
8 VHX Tam Thành 3889020  
9 VHX Tam An 3849451  
10 VHX Tam Vinh 3855255  
11 VHX Tam Phước 3889529  
         
         
Bưu điện Phước Sơn
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Đào Thị Hồng Ánh Giám Đốc   05103 606 202
2 Giao dịch TT 3881800 Fax 3881330  
3 VHX Phước Năng 3881667  
4 VHX Phước Mỹ 3691302  
5 BC Phước Xuân 3681001  
6 VHX Phước Chánh 3881791  
7 VHX Phước Công 3691300  
8 VHX Phước Kim 3691200  
9 VHX Phước Hiệp 3691405  
         
         
Bưu điện Nông Sơn
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Trần Thị Lượng Giám Đốc   0914093375 0905836989
2 Nguyễn Thị Thảo Phụ trách Kế toán 3654010 Fax 654060 1222508856
3 Giao dịch (TT) 3654010  
         
         
Bưu điện Bắc Trà My
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Đỗ Đức Hải Giám Đốc 3975111 935343959
2 Giao dịch TT 3882336  
3 VHX Trà Dương 3879447  
4 VHX Trà Đông 3879000  
5 VHX Trà Giáp 3879828  
6 VHX Trà Giác 3879838  
7 VHX Trà Ka 3879818  
8 VHX Trà Kót 3879676  
9 VHX Trà Nú 3879678  
10 VHX Trà Tân 3882456  
11 VHX Trà Bui    
12 VHX Trà Đốc 3879999  
         
         
Bưu điện Nam Trà My
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Kim Tuấn Giám Đốc   0948930380 – ‎01673938116
2 Phan Thị Liên Phụ trách Kế toán   941381657
3 Giao dịch TT 3880051, 3880727  
4 VHX Trà Don 3880900, 3880901  
5 VHX Trà Nam 99651011  
         
         
Bưu điện Tây Giang
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Đinh Văn Thành Giám Đốc   935762346
2 Bùi Đức Toàn Phụ trách Kế toán 3796995 914432171
3 (Phó BC,KSV,KT) 3796088  
4 VHX A Lăng 3796001  
         
         
Bưu điện Nam Giang
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Lợi Giám Đốc   0914090939 0914090939
2 Zơ Râm Tuấn Trưởng BC Nam Giang   935942346
3 Giao dịch Nam Giang 3840356  
4 Khai thác Nam Giang 3840356  
5 VHX Chaval 3608076  
6 VHX Cà Dy 3792997  
7 VHX Tabhing 3792001  
8 VHX Đắc Pre 3793200  
9 VHX La Dê 3793402  
10 VHX La Ê 3793401  
         
         
Bưu điện Hiệp Đưc
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Minh Lý Giám Đốc 3883 204 0913800878 0935982878
2 Giao dịch TT 3883210  
3 VHX Bình Sơn 3895918  
4 VHX Hiệp Thuận 3883678  
5 VHX Hiệp Hòa 3883111  
6 VHX Quế Thọ 3895939  
7 VHX Thăng Phước 3883033  
8 VHX Phước Trà 3683505  
9 VHX Phước Gia 3684700  
10 VHX Bình Lâm 3895 055  
         
         
TT Khai Thác Vận Chuyển Tỉnh Quảng Nam
Stt Tên Chức vụ Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giám đốc trung tâm 3825 567 914246717
2 Phạm Thị Mỹ Hạnh Tổ trưởng TT khai thác tỉnh 3852898 914228429
3 Nguyễn Thị Linh Giang Trưởng BCP 3852 747 905136566
4 Trung tâm KTT BC Khai thác 3852 898  
5 Phát hành báo chí PHBC 3852 800  
6 Bưu cục phát Tam Kỳ BCP 3852 840  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *